HomePrivacy Policy

Privacy Policy

Privacy statement 
Qwezz B.V. 
Om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen 
uw persoonsgegevens verwerken. Qwezz respecteert uw privacy en zorgt dat al uw 
persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke 
gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. 
Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan. 
1. Wanneer worden welke gegevens door ons verwerkt? 
2. Doel van de verwerking 
3. Verstrekking aan derden 
4. Bewaartermijn 
5. Beveiliging 
6. (Sub)Verwerkers 
7. Uw rechten 
8. Contactgegevens 
9. Wijzigingen in dit privacy statement 
1. Wanneer worden welke gegevens door ons verwerkt? 
Wij verwerken gegevens indien u: 
• Een overeenkomst met ons aangaat of wil aangaan; 
• Contact met ons opneemt. Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons 
opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw 
bedrijfsnaam, e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam; 
• Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft 
doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, waaronder in ieder geval uw naam en 
emailadres; 
• Onze websites bezoekt. Het gaat dan om generieke bezoekgegevens niet zijnde 
persoonsgegevens zoals het IP-adres. 
2. Doel van de verwerking 
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor: 
• Het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst; 
• Het versturen van nieuws en service-gerichte informatie om u te informeren, te interesseren 
en te betrekken; 
• Analytische onderzoeksdoeleinden; 
• Het nakomen van wettelijke verplichtingen. 
Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van 
toestemming, het bieden van het recht van bezwaar of het achteraf kunnen afmelden zullen wij die 
eisen uiteraard volgen. 
3. Verstrekking aan derden 
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. 
Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor 
genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de ons 
opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 
4. Bewaartermijn 
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren uw 
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven 
doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. De 
persoonsgegevens worden bewaard, voor de duur dat u bij ons klant bent, dan wel nieuwsbrieven 
wenst te ontvangen. Wij zullen persoonsgegevens verwijderen, uiterlijk een jaar nadat de 
overeenkomst met u is beëindigd, tenzij wij (financiële) gegevens langer moeten bewaren, zoals dit 
voor de fiscus geldt (zeven jaar). 
5. Beveiliging 
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Wij treffen voortdurend 
passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de 
wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en 
richtlijnen. 
6. (Sub)Verwerkers 
Door Qwezz wordt voor wat betreft de dienstverlening, gebruik gemaakt van de volgende 
(sub)verwerkers: 
1. LR Internet
Beheert de internetservers van Qwezz. Hierbij gaat het om het up-and-running houden van 
de servers, installeren van beveiligingsupdates en maken van back-ups. 
2. Mailchimp
Voor het versturen van nieuwsbrieven vanuit Qwezz. 
7. Uw rechten 
Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens 
kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]. Indien u geen prijs meer stelt 
op het ontvangen van informatie en aanbiedingen dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting 
afmelden. 
8. Informatie over het privacy statement 
Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy statement van Qwezz, kunt u contact 
opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].
9. Wijzigingen in dit privacy statement 
Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de 
bedrijfsvoering van Qwezz. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te 
raadplegen. 
Bezoek website 
Algemeen 
Om onze website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, 
is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren de 
privacy van de gebruikers en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In 
dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw 
gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. 
Welke gegevens worden door ons verwerkt? 
De gegevens die door ons worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens 
die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, 
adres, e-mail, etc.) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of 
aangevraagde dienst. Anderzijds zijn dit de zogenaamde "generieke gegevens“ van u als bezoeker 
van de site. Wij maken gebruik van Google Analytics voor statistische doeleinden, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van 
‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen 
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw 
gebruik van de website (in het geval van Qwezz zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en 
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te 
houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de 
eigenaar van deze website. 
Qwezz heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij hebben het laatste octet van 
het IP-adres gemaskeerd en hebben ‘gegevens delen’ uitgezet. Tevens maken wij geen gebruik van 
andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 
Als u bezwaar hebt tegen deze vorm van gegevens vastleggen, kunt u uw browser zo instellen dat 
deze geen cookies accepteert. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u 
tot sommige pagina's van deze website geen toegang krijgt. 
We analyseren geen persoonsgegevens noch worden deze verder door ons verwerkt. 
Wat doen wij met uw gegevens? 
Het doel van het verwerken van de gegevens is: 
• Het verwerken van uw vraag; 
• Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen; 
• Statistische beoordeling van het site bezoek; 
• Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site; 
• Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante 
informatie of nieuwsbulletins (uitsluitend met uw instemming). 
De persoonsgegevens worden alleen voor de bovenstaande doelen verwerkt. Wij bewaren uw 
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven 
doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. 
Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
Uw rechten 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw 
persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]. Indien u 
geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen of andere informatie dan 
kunt u zich altijd vanuit die betreffende uiting afmelden. 
Informatie over ons privacy beleid 
Voor alle andere vragen die u mocht hebben over ons privacy beleid, kunt u contact opnemen door 
een e-mail te sturen naar [email protected]